vergrootglas om de kleine lettertjes te lezen

Algemene Voorwaarden

 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Label21.
Label21 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68699409.

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Label21.

 

1.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Label21 verstrekte gegevens waarop Label21 de offerte baseert.

 

1.3 Bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Label21 begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Label21 pas nadat deze schriftelijk door Label21 zijn bevestigd.

 

1.4 Verstrekken van opdracht aan anderen

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Label21 wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal de opdrachtgever Label21, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst

 

2.1 Uitvoering opdracht 

Label21 spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Label21 de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.2 Verstrekking gegevens

De opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Label21 mogelijk te maken. In het bijzonder het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

2.3 Leveringstermijn

Een door Label21 opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Label21 in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

 

2.4 Exclusief opdracht 

A. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoren niet tot de opdracht van Label21.

B. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden behoren niet tot de opdracht van Label21.

C. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in 2.4 B. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever behoren niet tot de opdracht van Label21.

 

2.5 Proeven en goedkeuring

Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Goedkeuring dient schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd.

 

2.6 Afwijkingen

Afwijkingen in het (eind)resultaat, ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

 

2.7 Klachten 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Label21 te worden medegedeeld.

Artikel 3 – Inschakelen van derden

 

3.1 Opdrachten van derden 

Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Label21, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 

3.2 Kosten van derden

Wanneer Label21 op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Label21 namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.3 Werk door derden 

Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Label21 volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid, levering, garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

 

3.4 Inschakelen van derden 

De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Label21 derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Label21. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

 

3.5 Aansprakelijkheid 

Label21 is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Label21 zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Label21 kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 4 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Intellectuele eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht komen toe aan Label21. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Label21 daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

 

4.2 Naamsvermelding

Label21 heeft te allen tijde het recht om de naam Label21 op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht en op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Label21 het resultaat zonder vermelding van de naam Label21 openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.3 Eigendom Label21

De in het kader van de opdracht door Label21 tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Label21, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 

4.4 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Label21 jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 – Gebruik van het resultaat

 

5.1 Recht tot gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Label21, verkrijgt de opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

 

5.2 Aanpassingen

De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Label21 kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

 

5.3 Inbreukvergoeding 

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Label21 recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

 

5.4 Intrekken gebruiksrecht

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen:

A. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

B. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden;

C. in geval van faillissement van de opdrachtgever.

 

5.5 Eigen promotie

Label21 heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie (waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d.) en om deze in bruikleen te krijgen wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 

6.1 Honorarium

Label21 heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, consultancy-fee, vast bedrag (al dan niet gerelateerd aan de projectsom) of tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

6.2 Kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Label21 voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d. voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

 

6.3 Honorarium voor meerwerk

Wanneer Label21 door het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd op basis van de gebruikelijk door Label21 gehanteerde honorariumtarieven. Label21 zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

 

6.4 Bijzondere kosten

Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken, door omstandigheden die niet aan Label21 kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Label21 zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 7 – Betaling, opschorting en verzuim

 

7.1 Betaling

Label21 draagt zorg voor tijdige facturering bij de opdrachtgever voor aanvang van de opdracht. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Opdracht wordt uitgevoerd zodra de betaling zichtbaar is op de rekening van Label21.

 

7.2 Opschorting

Label21 mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Label21 door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

7.3 Verzuim

Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

Artikel 8 – Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

8.1 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Label21 of wanneer Label21 de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Label21 redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.2 Schadevergoeding 

De schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 8.1 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Label21 op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.3 Duurovereenkomst

Wanneer de werkzaamheden van Label21 bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Label21 blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 9 – Garanties en vrijwaringen

 

9.1 Auteursrechthebbende 

Label21 garandeert dat het geleverde door, het vanwege hem is ontworpen en wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, Label21 geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

9.2 Vrijwaring voor aanspraken 

De opdrachtgever vrijwaart Label21 of door Label21 bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

9.3 Verstrekte materialen en gegevens 

De opdrachtgever vrijwaart Label21 voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1 Aansprakelijkheid

Label21 is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Label21 toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Label21 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens/materialen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Label21, is de aansprakelijkheid van Label21 beperkt tot het honorarium van Label21 voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

10.2 Looptijd aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing is geëindigd.

 

10.3 Ingebrekestelling

Label21 dient in geval van toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of schade op te heffen.

Artikel 11 – Overige bepalingen

 

11.1 Overdracht van rechten

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Label21 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

11.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Label21 of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

11.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Label21 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de rechter in het arrondissement waar Label21 is gevestigd, dit ter keuze van Label21, kennis van geschillen tussen Label21 en opdrachtgever.

Artikel 12 – Disclaimer

 

Deze website en de informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Label21 wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Facebook

 

Label21 is actief op Facebook. Facebook verzamelt gegevens van gebruikers. Via de instellingen kun je de inhoud en de gegevens die gedeeld worden op Facebook beheren. Bekijk het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten website Label21

 

Deze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Label21 en van derden rusten. Zo zijn foto’s, teksten en overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Label21 (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen in (onderdelen van) deze website.